טיפים ומושגים

 

מהן תקנות האוסרות חריגות ממסגרות האשראי?

 
ב 1 בינואר 2006 נכנסה לתוקפה הוראת המפקח על הבנקים בדבר איסור חריגה ממסגרות האשראי בחשבונות העו"ש והחח"ד.
על פי ההנחיות הנכללות בהוראה זו, הבנקים יהיו מחויבים להסדיר את האשראי המוענק ללקוחותיהם באופן שיטתי - אנליטי, עקבי, בשיתוף עם הלקוח ותוך הבנה ברורה כי הסכם המסגרת בין הבנק ללקוח מחייב את שני הצדדים: הלקוח - לא לחרוג ממסגרת האשראי!
הבנק – לפעול אך ורק בתוך מסגרות האשראי המאושרות וללא חריגה מהן!
 

בנק ישראל:

 
הבנק המרכזי במדינת ישראל. הוקם ע"י ממשלת ישראל ופועל על פי "חוק בנק ישראל".
תפקידיו: להסדיר ולפקח על המערכת הבנקאית בישראל, להנפיק מטבע ישראלי, לפקח על השימוש במט"ח ולבצע את הפעולות הבנקאיות של הממשלה.
 
טיפים ומשגים
 

גרייס:

 
תקופת דחייה של החזר הלוואה. יכולה להיות דחייה של תחילת ההחזרים או דחייה של החזר הקרן במקרה של הלוואת בולט. הריבית על ההלוואה מחושבת גם בגין תקופת הגרייס.
 

דו"ח רווח והפסד:

 
דו"ח המרכז את הרווח או ההפסד, ההכנסות וההוצאות של החברה לתקופה מוגדרת (רבעון או שנה).
 

לוח שפיצר:

 
לוח סילוקין המשמש לחישוב החזרים חודשיים של הלוואה, שבה גובה ההחזר החודשי קבוע לכל תקופת ההלוואה. תמהיל החזרי הקרן והריבית בהחזר החודשי משתנים לאורך התקופה, כאשר ההחזר על חשבון הריבית הולך וקטן.
 

ריבית אפקטיבית:

 
ריבית הלוקחת בחשבון את אפקט הריבית דריבית (ראה ערך).
כך למשל, אם הריבית הנומינלית השנתית על פיקדון הינה 5%, הריבית האפקטיבית, המחושבת גם על הריבית שנצברה, תהיה 5.12%.
 

ריבית הפריים:

 
ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה, שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב- 1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטרית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.
 
שילת ליווי עסקי ופיננסי בע"מ
 

ריבית חח"ד:

 
חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מהווה את מסגרת האשראי הניתנת ללקוחות עסקיים ואשר בדרך כלל הינה גדולה יותר מזו של חשבונות עו"ש (עובר ושב).

ריבית החח"ד מחושבת על בסיס הממוצע המשוקלל של ריבית הפריים, לפי מספר הימים שהייתה בתוקף ב-7 הבנקים הגדולים בישראל.
תיאום הריבית מבוצע בתחילת חודש.
 

מקורות מידע חיצוניים: